Regulamin


Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Festiwalu "TAK JEST!" jest Kolektyw Kontra.
2. Nabór prac do Festiwalu odbywa się poprzez Konkurs otwarty w dniach od 10.12.2018 – 1.02.2019 r.
3. Termin zgłoszeń upływa z dniem 1 lutego 2019 roku. Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną po ww. terminie nie zostaną rozpatrzone.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 lutego 2019 roku.

Cele konkursu

1. Główny cel Konkursu – wybór najlepszych, najbardziej wyróżniających się estetycznie i kreatywnie różnych form wizualnych.
2. Pozyskanie jak najszerszego spektrum prac wizualnych do prezentacji w ramach wystawy festiwalowej.
3. Ułatwienie prezentacji i promocji dokonań twórców.
4. Konfrontacja różnych form artystycznej wypowiedzi twórców powyżej 18 roku życia.
5. Umożliwienie konfrontacji swojej pracy z opinią ekspertów zasiadających w Jury Konkursu.
6. Wsparcie w zaistnieniu artystów na polskim i międzynarodowym obiegu sztuki poprzez:
a) wypromowanie twórców oraz stworzenie im przestrzeni do zaprezentowania swoich dzieł w Centrum Ekspozycyjnym w Szczecinie
b) wykazanie się umiejętnościami organizacji wystaw

Zasady i przebieg

1. W ramach Konkursu każdy Uczestnik może zgłosić jedną prace.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) nieodpłatnego przekazania prac i dostarczenia ich pod wskazany adres i we wskazanym terminie,
b) dokumentacji fotograficznej, zabezpieczenia i przygotowania prac do transportu.
3. Uczestnik nie ma prawa do demontażu swojej pracy przed upływem końca wystawy.
4. Uczestnik nie ma prawa do uzgadniania ekspozycji swojej pracy.
5. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym autorem pracy zgłoszonej na Open Call, a wszelkie prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone. Uczestnik oświadcza, iż w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich przejmuje odpowiedzialność z tego tytułu.
6. Nominowane do konkursu prace zostaną pokazane na wystawie w Centrum Ekspozycyjnym w Szczecinie.
7. Organizatorzy nie zapewniają noclegu i wyżywienia i nie refundują poniesionych kosztów dojazdu związanych z montażem pracy czy udziałem w wernisażu
8. Koszt udziału w Konkursie wynosi 100 złotych.
9. Spośród wszystkich zgłoszeń Organizatorzy wybiorą 10 prac, które będą miały zaszczyt prezentować się w Centrum Ekspozycyjnym.
10. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
11. Formaty zgłaszanych prac:
Organizator akceptuje następujące formaty prac:
a) w przypadku filmów:
- CODEC: h264
Rozdzielczość / resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Bitrate przynajmniej / bit rate of at least: 10,000 – 20,000 kbit/s
- CODEC: mpeg4
Rozdzielczość/ resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Bitrate CBR: minimum 7000
- Format: MOV
CODEC: h264 / Rozdzielczość/ resolution: 1080p HD (1920 x 1080) / Aspect ratio: 16:9 aspect ratio / square pixels 1:1 / Quality min. 80%
b) w przypadku obrazów/zdjęć/kolaży itp. :
Dłuższy bok: do 3m c) w przypadku obiektów/rzeźb:
Wysokość do 3m, szerokość do 2m

Warunki udziału w Open Call

1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnicy zobowiązani są przesłać swoje zgłoszenie za pomocą formularza znajdującego się na stronie takjest.eu
2. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu. Formularz, który nie zostanie w całości wypełniony zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia oraz bez powiadamiania osoby zgłaszającej prace.
3. W ciągu dwóch dni od przesłania formmularza należy przesłać dowód wpłaty na adres mailowy takjest.opencall@gmail.com
4. Prace mogą składać wszyscy zainteresowani Konkursem w wieku od 18 do ukończenia 53 roku życia.
5. Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do twórców indywidualnych, firm, osób prawnych, organizacji, instytucji, jak i kolektywów artystycznych z całego świata, z zastrzeżeniem spełniania przez nich wymagań dotyczących posiadania praw autorskich do zgłaszanej pracy.
6. Organizatorzy pobierają od Uczestników biorących udział w wystawie opłatę w wysokości 1500 złotych netto.
7. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu, w skład którego wejdą wybrani przez Organizatora: artyści-pedagodzy, zaproszeni krytycy sztuki, kolekcjonerzy, marszandzi oraz historycy sztuki.

Obowiązki Uczestników

1. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) transportu pracy do miejsca wskazanego przez Organizatora
b) montażu i demontażu oraz odbioru pracy po zakończeniu wystawy
2. Uczestnik zobowiązuje się nie wycofywać pracy z wystawy.
3. Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się dzień przed wystawą i montażu swojej pracy.
4. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia odpowiedniego sprzętu do ekspozycji pracy (np. telewizor bądź rzutnik, jeżeli pracą będzie film).
5. Nie stawienie się Uczestnika na montażu prac grozi kara w wysokości 5000 złotych netto.

Obowiązki Organizatorów

1. Organizator nie zapewnia montażu wystawy.
2. Organizator decyduje o sposobach ekspozycji poszczególnych dzieł. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają negocjacjom.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac przekazanych do ekspozycji wynikłe wskutek działania osób trzecich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji wystawy festiwalowej. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o pracach na stronie internetowej, na oficjalnych drukach oraz wykorzystanie jego fragmentów do wykonania materiałów audiowizualnych promujących Konkurs.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych wystawy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie „TAK JEST!” jest udział w wystawie w Centrum Ekspozycyjnym znajdującym się w Szczecinie oraz promocja dokonań artystów.
2. Informacje o pracach biorących udział w wystawie zostaną umieszczone na stronie internetowej Festiwalu.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, a także zawieszenia lub zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia, jeśli nadesłane prace nie spełnią wymagań Organizatora.
2. Organizator może dokonać zmiany warunków Konkursu, przerwać, odwołać lub zakończyć Konkurs bez wybrania którejkolwiek ze zgłoszonych prac w każdym czasie bez podania przyczyn.
3. Wysłanie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Prawa autorskie

1. Uczestnik nieodpłatnie przenosi na Organizatorów autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 ze zm.) bez ograniczeń co do czasu i terytorium, w zakresie korzystania i rozporządzania nimi, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a) wykorzystywania w całości lub w części do realizacji wystaw,
b) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dzieł bez ograniczenia co do ilości i wielkości nakładu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, drukarską, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach,
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieła utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d) w zakresie rozpowszechniania dzieł w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne i stacje kablowe, remitowanie, niezależne od systemu, standardu i formatu (włączając w to reemisję równoczesną i integralną), a także publiczne udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych , Internecie, TV, publikowanie na stronach internetowych Nabywcy,
e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów
f) wykorzystywanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych.
g) wykorzystywanie do celów promocyjnych i reklamy,
h) wykorzystywanie w publikacjach, których wydawców lub współwydawcą jest Organizator.
2. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z dzieła na żadnym odrębnym polu eksploatacji.

---------------------------------------------------------